Vissza az Archívum oldalra

Tisztelt sárszentlőrinciek!

"POLGÁRMESTEREK A KISISKOLÁKÉRT" címmel 2008. október 18-án (szombaton) Sárszentlőrincen az iskola udvarán felállított sátorban dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyűlés elnökének szervezésében és vezetésével országos tanácskozást tartunk.

A tanácskozáson várhatóan több száz polgármester, megyei közgyűlési elnökök, iskolaigazgatók, oktatási szakemberek vesznek részt (határon túlról is), célja, hogy állami segítséggel megmaradhassanak a kisiskolák, melyek létezése alapfeltétele a kis falvak működésének.

Előadók:

Dr. Ángyán József az MTA doktora, egyetemi tanár, a Szent István Egyetem intézetigazgatója.
Dr. Csatári Bálint geográfus, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos Intézet igazgatója,
Dr. Lányi András az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi docense,
Környei László a Commitment Köznevelési Kht. ügyvezetője,
Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke.

Ezen a napon vendégeink nagyon sok autóval fognak érkezni, a szervezett parkolást polgárőrök segítik. Az esetleges kellemetlenségeket kérem kezeljék türelemmel. A félreértések megelőzése miatt tájékoztatom Önöket, hogy a találkozóval kapcsolatos ÖSSZES költséget a Tolna Megyei Önkormányzat viseli.

Kérem továbbá Önöket, hogy vigyázzanak a falu tisztaságára, rendjére, az esetleges szemetet, letört faágakat, falevelet, és az eddig el nem vitt sóderhalmokat, homokot, stb. szíveskedjen ki-ki eltakarítani a háza elől.

Sárszentlőrinc, 2008. október 13.

Vissza a kezdő oldalra

Ne félj.!

A hozzászólások meghatározó jelszava volt a falunkban október 18-án 13 órakor kezdődő "Polgármesterek a kisiskolákért" címmel megtartott országos tanácskozáson.

A találkozó Dr.Puskás Imre, a megyei Közgyűlés elnökének, a rendezvény szervezőjének és Demény Károly polgármesternek, a rendezvény házigazdájának megnyitójával kezdődött, majd a helyi kisiskolások és óvodások szüreti műsorával folytatódott.

Az előadások során a résztvevők megismerkedhettek azokkal a statisztikai adatokkal és tényekkel is, melyek nem az iskolabezárások szükségességét támasztják alá. Mindegyik előadó kiemelte, hogy a társadalmi, gazdasági problémákat nem oldják meg az iskolák összevonására irányuló törekvések. Hangsúlyozták, hogy nem a vidék és nem a gyerekek érdekeit szolgálják az elmúlt évek megszorító intézkedései, továbbá nem válthatják be a hozzájuk fűzött reményeket sem, mert a tények és a retorika nincsenek fedésben. "Nem az a baj, mit nem tudunk, hanem az nem igaz, amit tudunk" zárta le Dr. Csatári Bálint mondandóját, melyben felhívta figyelmünket arra a kettős mércét sugárzó megközelítésre, miszerint"a város fejlesztése közügy, a falvaké magánügy". Ez utóbbi kijelentés jól rávilágított a nap, mint nap a bőrünkön is tapasztalható diszkrimináció lelki, szellemi hátterére.

Az előadások után Dr. Puskás Imre felolvasta azt a Nyilatkozatot, mely összefoglalja a nap tanulságait és megküldeni javasolta az aláírásokkal együtt valamennyi önkormányzat polgármesterének, megyei közgyűlési elnöknek és parlamenti képviselőnek. Ígéretet tett továbbá egy törvényjavaslat megalkotására, melyet a polgármesterek együtt terjesztenének képviselőiken keresztül a parlament elé. A résztvevők további felszólalásai alapján a Nyilatkozat bővült, újam szempontok kerültek elő. Szomorú tanulságként szembesülhettünk a ténnyel, hogy húsz évvel a rendszerváltás után szinte mindegyik felszólaló úgy agitált a Nyilatkozat aláírása érdekében, hogy ne féljenek azt a többiek aláírni. A házigazda Demény Károly ezt úgy egészítette ki a Biblia szavaival: Ne félj, csak higgy!

Aki a délelőtti érkezést követően nem nézte meg az Étkezde mellett Munich László fotókiállítását a faluról és a paplak udvarán Oláh Dénes fátfaragó, a gyülekezeti teremben D. Nagy Judit zománcműves és Nagy Zoltán fazekas munkáit valamint a sekrestyében Sántha Károly lelkész-költő emlékkiállítását, az megtehette ezt a rendezvény zárása után. Késő délutánig várta látogatóit a 17-én nyílt Kézműves Ház is.

Nagy Zoltán

Vissza a kezdő oldalra

Nyilatkozat a kisiskolák megmentéséért

Mi Sárszentlőrincen megjelent polgármesterek felemeljük szavunkat a falusi oktatási intézmények működését ellehetetlenítő intézkedések ellen, amelyek méltatlanul diszkriminálják a vidéki Magyarországot.

Megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a kormány a költségvetési törvényen és a közoktatást szabályozó jogszabályokon keresztül évről-évre szigorítja az alapfokú oktatás finanszírozását. Ezzel mesterségesen felgyorsítja a kistelepülési iskolák megszűnését és ezen keresztül a falvak lassú elsorvadását. Azzal, hogy a törvényben meghatározott átlagos osztálylétszám alatt csak csökkentett normatívához juthatnak az iskolák fenntartói, kényszerpályára állítja a kormány az önkormányzatokat. Az állami költségvetésből juttatott alapnormatíva már alig haladja meg az ötven százalékát az oktatási intézmények költségvetésének. A kiegészítő normatíva igazságtalan elosztása rákényszeríti az önkormányzatokat a társulásra, a helyi iskola megszüntetésére. Az óvodák és iskolák fenntartása ilyen körülmények között olyan többletforrásokat követel, amely a szűkülő anyagi lehetőségekkel gazdálkodó önkormányzatokat a teljes eladósodásba sodorja. Ebben a helyzetben az általános iskolák megtartása a képviselőtestületektől aránytalan anyagi áldozatot követel.

E folyamat társadalmi hatásai beláthatatlanok. Az iskola bezárása legközvetlenebbül a gyerekeket sújtja, akik állandó utazásra kényszerülnek lakóhelyük és a körzeti iskolaközpont között. Gyermekkorukban heteket töltenek - veszélynek kitéve - egy autóbuszon. Az állandó ingázásból következően nem kötődnek sem szülőhelyükhöz, sem ahhoz a településhez, ahova iskolába járnak. Ez a körülmény tovább súlyosbítja az iskolákban már most is tapasztalható magatartási problémákat.

Az iskolák megszűnése nehézségeket okoz az ingázásra kényszerített gyereket nevelő szülők számára is. Ezért leggyakrabban az általános iskoláskorú gyereket nevelő, vagy gyerekvállalásra készülő családok nem telepednek le olyan településen, ahol nincs iskola, sőt, az ott élők is elköltöznek, ha lehetőségük van rá. Belátható, hogy a fenti folyamattal érintett településeken hamarosan már csak az idős emberek és azok a családok fognak élni, akik anyagi lehetőségek hiányában képtelenek a mobilitásra. Az iskolák megszűnése, településeink élettelenné válása nem az érintett önkormányzatok belügye.

Az önmagukért és a településért tenni akaró és tenni képes közösségek szétzúzásával a társadalom egésze gyengül. Az államnak mindenkor a nemzet és a társadalom hosszú távú érdekeit szolgáló döntéseket kell hoznia. A születések számának csökkenésére nem válasz az iskolák felszámolása.

Felszólítjuk a Kormányt és a Parlamentet, hogy a magyar társadalom iránt viselt felelősségük tudatában a jogalkotás, különösen a költségvetési törvény elfogadása során osztálylétszámtól függetlenül biztosítsa az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás finanszírozását, valamennyi a feladatot ellátni kívánó önkormányzat számára!

Sárszentlőrinc, 2008. október 18.

Vissza a kezdő oldalra

Digitális táblák helyett megtartó közösségekre van szükség
Országos tanácskozás a kisiskolák megmentéséért

Mintegy 200 település képviseltette magát azon az országos tanácskozáson, amelyet a kisiskolák megmentéséért hívott össze dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke Sárszentlőncre, Petőfi Sándor egykori iskolájába. A fórumon Ángyán József, a Szent István Egyetem intézményigazgatója Mi lesz veled vidéki Magyarország? címmel tartott előadásában arról beszélt, hogy "durva támadás éri a helyi közösségeket (...), az állam átállt a tőke oldalára (...) tudatosan támadja a kohéziót adó, ellenállásra képes közösségeket". Nem digitális táblákra, hanem megtartó közösségekre van szüksége a kisgyerekeknek - jelentette ki.

Csatári Bálint, az MTA Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos Intézet igazgatója a magyar falvak leértékelődését, ellenálló képességük hiányát elemezte, az alulról építkező vidékfejlesztést szorgalmazta, amelyben a helyi közösségek, egyházak, civil alapítványok szerepét hangsúlyozta.

Lányi András, az ELTE társadalomtudományi karának docense "modernizációs lázálomnak" nevezte a falusiak városokba költöztetését. Nem azt szeretnénk, hogy ne zárjanak be egyetlen kisiskolát sem, hanem hogy visszaadják az önkormányzatoknak az alkotmány által biztosított jogát, hogy önállóan, maguk döntsenek róla, fenntartják-e intézményeiket - hangsúlyozta.

Környei László, a Commitment Köznevelési Kht. ügyvezetője a kistelepülési iskolák esélyteremtési lehetőségeit vette számba, tévesnek minősítve azokat az érveket, amelyek szerint ezek az intézmények drágák és rossz hatékonysággal működnek. Megítélése szerint a jó iskola feltétele a jól képzett pedagógusokkal való ellátottság, az első és legfontosabb lépés tehát ennek jogszabályi megerősítése.

A tanácskozás résztvevői közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben felszólítják a kormányt és a parlamentet, hogy a magyar társadalom iránt viselt felelősségük tudatában a jogalkotás, különösen a költségvetési törvény elfogadása során osztálylétszámtól függetlenül biztosítsa az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás finanszírozását, valamennyi a feladatot ellátni kívánó önkormányzat számára.

Forrás: MTI-Hajós Terézia